Kvalitātes politika

SIA “ELSET” darbu kvalitāti nodrošina ar kvalitātes vadības sistēmas prasību regulāru ievērošanu. Sistēma tiek uzturēta saskaņā ar ISO 9001:2015 standartu, un tiek pastāvīgi analizēta, ar mērķi atklāt uzlabošanas iespējas gan būvdarbiem, gan pašai sistēmai. Kvalitātes sasniegšana notiek, izpildot likumu, noteikumu, būvniecības nozares standartu un citas saistošās prasības, ievērojot klienta vēlmes un uzņēmuma ekonomiskās intereses. 

Kvalitātes politika izpaužas sākot ar plānošanu, piedāvājumu un tāmju rūpīgu sagatavošanu, ar līgumu prasību izpratni, atbilstošu piegādātāju un kvalitatīvu materiālu izvēli, pasūtījumu izpildes uzraudzību. Tāpat tiek veikta arī nozares zinātnes un tehnikas sasniegumu pastāvīga analīze, ar mērķi ieviest jaunas tehnoloģijas, uzlabot darba organizāciju. 

Plānojot nākamā gada budžetu un vērtējot aizvadītā gada rezultātus, tiek noteikti arī nākamā gada mērķi. Savukārt ikgadējā pārskata sapulcē, balstoties jau uz visiem faktiskajiem datiem par iepriekšējo gadu, mērķi tiek vēlreiz pārskatīti un nepieciešamības gadījumā aktualizēti.

Vides politika

Darbus, kas ietekmē apkārtējo vidi, SIA "ELSET" realizē, ievērojot likumu, normatīvu prasības un citas saistošās prasības, saskaņā ar ISO 14001:2015 standartu. Vides aizsardzības pārvaldība izpaužas kā konsekventa ārējo un uzņēmuma iekšējo prasību izpilde vides saglabāšanas un resursu taupīšanas nolūkos. Vides aizsardzības prasību ievērošana un resursu efektīva izmantošana tiek uzraudzīta un ekonomisko iespēju robežās uzlabota.
Uzņēmuma saimnieciskā darbība notiek, izvērtējot arī vides piesārņošanas risku un apņemoties samazināt piesārņojumu.
SIA "ELSET" ir līdzatbildīga par apkārtējo vidi, tāpēc to saudzē un izmanto videi iespējami draudzīgākas tehnoloģijas un materiālus, vienlaikus ievērojot līdzsvarotu samēru starp sakārtotas vides uzturēšanu un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm.
Būvgruži, iespēju robežās, tiek pakļauti šķirošanai un otrreizējai pārstrādei/ izmantošanai.

Vides mērķi

Atklāt vides uzlabošanas potenciālu gan būvdarbos, gan birojā, gan pašā pārvaldības sistēmā, un īstenot to atbilstoši vides pārvaldības prasībām un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm.

Arodveselības un darba drošības politika

SIA “ELSET”  arodveselības un darba drošības joma ir svarīga uzņēmuma kopējā darba vidē. Tāpēc SIA ELSET uzņemas saistības ievērot likumu, normatīvo aktu un citas saistošās prasības, kā arī standarta ISO 45001:2018 prasības. 

Lēmumu pieņemšanā, kas ir saistīti ar darba vides izmaiņām, SIA “ELSET” uzklausa darbiniekus un ievēro viņu viedokļus. Darbinieki tiek aicināti aktīvi piedalīties visos arodveselības un darba drošības plānošanas darbos. Atbildību par arodveselību un darba drošību uzņemas visi darbinieki, bez izņēmumiem. 

SIA “ELSET” apņemas pastāvīgi uzlabot darba aizsardzības sistēmu. 

Arodveselības un darba drošības politika visu darbu izpildē izpaužas kā darba aizsardzības pasākumu organizēšana un darba vietu iekārtošana atbilstoši normatīvu prasībām, gan objektos, gan birojā.

Arodveselības un darba drošības politika būvniecībā vislielāko uzmanību pievērš tehnoloģisko operāciju drošai izpildei, tostarp, pareizai rīcībai paaugstinātas bīstamības darbiem un personāla nodrošināšanai ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. 

Arodveselības un darba drošības mērķi

Pārvaldīt uzņēmuma darbību tā, lai novērstu jebkādus veselības apdraudējumus, tuvinot negadījumu un ievainojumu skaitu nulles līmenim. 

Apzināt katras darbavietas potenciālos veselības apdraudējumus un veikt pasākumus apdraudējuma likvidēšanai vai mazināšanai tādā līmenī, kas neietekmē darbinieku dzīvību vai veselību.